top of page
Privacyverklaring

Datum: 05/2020

Deze privacyverklaring geeft u meer inzicht in de verwerking van uw persoonlijke gegevens bij Rewire2live.

1. Welke gegevens verwerkt Rewire2live ?

Al naargelang u online, telefonisch, persoonlijk of op een andere manier met ons in contact treedt, zijn daarvoor gegevens uit verschillende bronnen nodig. Veel van de door ons verwerkte gegevens geeft u zelf aan ons door wanneer u gebruik maakt van onze online webshop of contact met ons opneemt, bijvoorbeeld omdat u zich registreert en daarvoor uw naam of e-mailadres of huisadres invult.

Wanneer wij van „uw gegevens“ spreken bedoelen wij persoonsgegevens. Dat betreft alle informatie waarmee wij u onmiddellijk of door een combinatie met andere informatie kunnen identificeren. Bijvoorbeeld: uw naam, uw telefoonnummer, uw klantnummer, bestelnummers of uw e-mailadres. Alle informatie waarmee wij u niet (ook niet door een combinatie met andere informatie) kunnen identificeren, geldt als niet-persoonlijke informatie.

Alle niet-persoonlijke gegevens worden ook als anonieme gegevens aangeduid. Wanneer wij uw persoonsgegevens met anonieme gegevens combineren, gelden alle gegevens in deze gegevensrecord als persoonsgegevens. Als wij uit informatie of een gegevensrecord betreffende uw persoon de persoonsgegevens verwijderen, dan gelden de resterende gegevens in deze gegevensregel niet meer als persoonsgerelateerde gegevens.

Deze procedure wordt anonimiseren genoemd. In principe geldt: als wij u vragen om bepaalde persoonlijke informatie aan ons door te geven, dan kunt u dat natuurlijk altijd afwijzen. U bepaalt zelf welke informatie u aan ons doorgeeft. Het is dan echter mogelijk dat wij niet alle gewenste diensten (of niet optimaal) aan u ter beschikking kunnen stellen zoals het aankopen van goederen.

Zo kunnen wij u bijvoorbeeld geen pakket toesturen zonder opgave van het afleveradres. Als in verband met een dienst alleen bepaalde gegevens noodzakelijk zijn (verplichte opgave), geven wij dat door middel van een dienovereenkomstige aanduiding aan u door.

1.1 Profielgegevens

Profielgegevens zijn persoonlijke en demografische gegevens betreffende uw persoon (de zogenaamde stamgegevens) en uw individuele belangen, die u ons bij de registratie voor uw klantaccount kunt meedelen. Uw profielgegevens omvatten bijvoorbeeld:

 • uw voor- en achternaam

 • uw contactgegevens

 • uw voorkeuren, bijvoorbeeld in relatie tot merken, soorten producten of stijlen

 • demografische gegevens zoals uw geslacht, leeftijd en woonplaats

Verplichte gegevens zijn meestal uw naam, uw e-mailadres en een zelf gekozen wachtwoord. Uw e-mailadres en het wachtwoord vormen uw latere inloggegevens.

Voor het gebruik van toegangsbeperkte, betaal- of gepersonaliseerde diensten kunnen ook andere verplichte velden nodig zijn, zoals uw geboortedatum, uw aanspreekvorm (bv. om u later naar de bij uw geslacht passende homepage van de Rewire 2 Live-shop te kunnen geleiden) of de merken of stijlen die uw voorkeur genieten.

Profielgegevens kunnen ook andere gegevens over uw persoon en interesses bevatten. Deze gegevens kunnen al bij de registratie voor de dienst verzameld zijn of pas later aangevuld worden. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer u later vrijwillige informatie aan uw profiel toevoegt of u uw klantaccount voor de aanmelding bij een dienst wilt gebruiken, waarvoor aanvullende verplichte gegevens nodig zijn.

1.2 Contactgegevens

Wanneer u contact met ons opneemt, verzamelen wij daarbij uw contactgegevens. Uw contactgegevens kunnen al naargelang de wijze waarop u ons benadert (bijv. telefonisch of per e-mail) uw naam, adres, telefoonnummers, faxnummers, e-mailadressen, details van uw profielen in sociale netwerken (zo krijgen wij bijvoorbeeld uw facebook-ID wanneer u ons via Facebook benadert), gebruikersnamen en vergelijkbare contactgegevens bevatten.

1.3 Inkoopgegevens

Wanneer u iets bij Rewire 2 Live bestelt verzamelen wij uw inkoopgegevens. Inkoopgegevens kunnen al naar gelang de wijze van verkoop en bewerkingsstatus de volgende informatie omvatten:

 • Bestelnummer

 • Details over de gekochte producten (omschrijving, maat, kleur, prijs enz.)

 • Informatie over de betaalwijze

 • Afleverings- en factuuradressen

 • Mededelingen en communicatie in relatie tot aankopen (bijv. herroepingsverklaringen, reclamaties en mededelingen aan de klantenservice)

 • Afleverings- en betaalstatus, bijvoorbeeld „afgehandeld“ of „verzonden“

 • Status retourzending, bijvoorbeeld „correct afgesloten“

 • Informatie van de voor de uitvoering ingeschakelde dienstverleners (bij verkoop op afstand de nummers van de zendingen bij de pakketdiensten)

1.4 Betalingsgegevens

Voor de online-activiteiten bieden wij de gangbare betalingsmethoden aan – met name vooruitbetaling, creditkaart, Bancontact, PayPal of factuur. Voor het uitvoeren van de betalingen verzamelen wij de door uw doorgegeven betalingsgegevens. Andere betalingsgegevens ontvangen wij van externe betaaldienstaanbieders, waarmee wij voor de uitvoering van de betaling en controle van de kredietwaardigheid samenwerken. Wij geven dergelijke gegevens uitsluitend door aan onze betalingsdienstverlener en dan alleen die gegevens die voor de afhandeling van de betaling noodzakelijk zijn.

Betalingsgegevens zijn bijvoorbeeld:

 • gekozen betaalwijze

 • factuuradressen

 • IBAN en BIC c.q. rekeningnummer en bankcode

 • creditkaartgegevens

Tot de betalingsgegevens behoort ook andere informatie, die in direct verband met de afwikkeling van de betaling en kredietwaardigheidscontrole nodig is. Dat betreft bijvoorbeeld informatie, die externe betalingsdienstverleners voor de identificatie gebruiken, zoals uw PayPal-ID (wanneer u met PayPal betaalt).

1.5 Mededelingen, inhoud van gesprekken

Wanneer u telefonisch, per post, via social media-diensten, contactformulieren of op een andere manier met ons of met andere gebruikers over producten (bijv. productbeoordelingen) en andere onderwerpen wilt communiceren, verzamelen wij de inhoud van uw mededelingen.

Rewire 2 Live gebruikt voor de communicatie met klanten en gebruikers ook aanbiedingen van sociale netwerk zoals bijvoorbeeld Facebook. Wij gebruiken deze populaire platform om u behalve onze eigen communicatiekanalen nog andere contact- en informatiemogelijkheden te bieden.

Houd er echter rekening mee, dat wij geen invloed op de gebruiksvoorwaarden van de sociale netwerken en de door hen aangeboden diensten en slechts beperkte invloed op hun gegevensverwerking hebben. Wij verzoeken u daarom, zorgvuldig te controleren welke persoonlijke gegevens u via de sociale netwerken aan ons doorgeeft. Wij kunnen geen invloed op het gedrag van de eigenaars van de sociale netwerken, andere gebruikers of derden uitoefenen, die wellicht met de eigenaars samenwerken of eveneens van hun diensten gebruik maken.

1.6 Sociale netwerkgegevens

Rewire 2 Live onderhoudt profielpagina's (ook 'fanpagina's’ genoemd) op verschillende sociale netwerken. Daarnaast kunnen diensten van Rewire 2 Live sociale netwerk-functionaliteiten omvatten. Dit kunnen berichtendiensten zijn en zogenoemde sociale plug-ins of sociale logins zoals ‘Aanmelden bij Facebook’

 

Als u rechtstreeks contact met ons hebt via onze profielen op social media of als u sociale netwerk-functionaliteiten gebruikt die zijn geïntegreerd in onze diensten, en u lid bent van het respectieve sociale netwerk, kunnen we gegevens ontvangen van de exploitant van het sociale netwerk waardoor u kunt worden geïdentificeerd. Normaal gesproken kunnen we de volgende gegevens zien:

 • Uw openbare profielinformatie die is opgeslagen op het respectieve sociale netwerk (bijv. naam, profielfoto)

 • De account-ID van uw profiel op het respectieve netwerk (bijv. Facebook-ID)

Rewire 2 Live gebruikt momenteel gebruik van de Facebook berichtenservice en sociale plug-ins/logins voor de volgende sociale netwerken:

 • Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, IrelandFacebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (‘Facebook’). De link naar het Privacybeleid van Facebook staat hier: Facebook's Data Policy.

2. Waarvoor gebruikt Rewire 2 Live mijn gegevens?

Rewire 2 Live verwerkt uw gegevens met inachtneming van alle toepasbare privacywetten. Daarbij houden wij voor de verwerking van persoonlijke gegevens vanzelfsprekend rekening met de basisbeginselen van de wetgeving inzake gegevensbescherming. Daarom verwerken wij uw gegevens in principe alleen voor de aan u in deze privacyverklaring uitgelegde of bij het verzamelen van de gegevens doorgegeven doelen. Dat zijn in eerste instantie gegevens voor de afhandeling en levering van een aankoop, het personaliseren en de verdere ontwikkeling, evenals de veiligheid van onze diensten. Daarnaast gebruiken wij uw gegevens in het kader van de strenge Europese wetgeving inzake de gegevensbescherming.

In dit hoofdstuk vertellen wij u ook op welke wettelijke gronden (rechtsgronden) wij de gegevens voor de afzonderlijke doelen verwerken. Al naargelang de rechtsgrond waarop wij uw gegevens verwerken, kunnen aan u – naast de bij u bekende rechten inzake de gegevensbescherming, zoals het recht op informatie – bijzondere privacyrechten beschikbaar zijn gesteld. Zo heeft u bijvoorbeeld in sommige gevallen het recht om de verwerking van uw gegevens te herroepen.

2.1 Afhandeling en levering van online diensten

Wij verwerken telkens alleen die persoonsgegevens die nodig zijn om de overeenkomst uit te voeren en voor het beschikbaar stellen en uitvoeren van andere bij ons aangevraagde diensten, zoals beschreven in deze privacyverklaring. De doelen van de betreffende gegevensverwerking richten zich daarom naar de betreffende met u afgesproken overeenkomst (inclusief onze algemene bedrijfsvoorwaarden en eventueel service-specifieke bedrijfs- en gebruiksvoorwaarden) of door u aangevraagde diensten.

 

De belangrijkste doelen zijn:

 • de beschikbaarheid, personalisering en op de behoeften afgestemde vormgeving van onze diensten zoals de Rewire 2 Live Shop

 • bij evenementenactiviteiten en beurzen.

 • de uitvoering van koopovereenkomsten en de klantenservice inclusief de afhandelingen van de betalingen en verzending, het schuldenbeheer evenals de afhandeling van retourzendingen, klachten en aanspraken op garantie.

 • de beschikbaarheid van berichten, meldingen, nieuwsbrieven en andere rechtstreekse communicatie, voor zover dit een vastonderdeel van onze contractuele diensten en de door u aangevraagde dienst is.

 

2.4 Beveiliging van ons E-commerce platform via Wix

Om het risico op schendingen van de privacy tegen te gaan worden de gegevens van de gebruikers van onze diensten gecodeerd overgedragen. Dit geldt zowel voor de bestelling als voor de aanmelding met uw klantaccount. Hiervoor gebruiken wij het encryptiesysteem SSL (Secure Socket Layer). Door uw gegevens te coderen zijn de gegevens niet leesbaar voor derden. Op deze manier willen wij het risico op ongeoorloofde toegang zo gering mogelijk houd, tenslotte komt de bescherming van uw gegevens bij ons op de eerste plaats. Tegelijkertijd echter kunnen wij – net als andere bedrijven – geen absolute bescherming garanderen.

Wix heeft veiligheidsmaatregelen geïmplementeerd voor de beveiliging van de Persoonsgegevens die u met ons deelt, waaronder fysieke, elektronische en procedurele maatregelen. We bieden beveiligde HTTPS-toegang tot de meeste onderdelen van onze Diensten, de overdracht van gevoelige betalingsgegevens (zoals creditcardnummers) via onze speciale inkoopformulieren wordt beveiligd via een verbinding met industriestandaard SSL/TLS-encryptie, en we verkrijgen regelmatig een certificering volgens PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standards).

 

Daarnaast controleren we onze systemen regelmatig op mogelijke zwakke plekken en aanvallen en zoeken we regelmatig naar nieuwe methoden en Diensten van derden om de beveiliging van onze Diensten en de bescherming van de privacy van onze Bezoekers en Gebruikers verder te verbeteren.

Ongeacht alle maatregelen en inspanningen van Wix kunnen wij geen absolute bescherming garanderen van uw Persoonsgegevens, uw Informatie over gebruikers-van-Gebruikers of andere Gebruikersinhoud die u uploadt, publiceert of op andere wijze deelt met Wix of met derden.

 

Daarom adviseren wij u om sterke wachtwoorden in te stellen voor uw Gebruikersaccount en uw Gebruikerswebsite en om ons of wie dan ook nooit gevoelige informatie te verstrekken waarvan eventuele bekendwording u ernstige of onherstelbare schade zou kunnen toebrengen.

 

We vragen en adviseren u om geen Persoonsgegevens te delen via communicatievormen zoals o.a als u navigeert naar een pagina zonder SSL of e-mail en instant messaging gebruikt dan kan u dit beter beschouwen als niet veilige vormen van communicatie.

 

2.5 Op grond van uw akkoordverklaring

Wanneer u ons een akkoordverklaring voor de verwerking van persoonsgegevens heeft gegeven, betreft het in eerste instantie uw instemming met de grondslag van onze gegevensverwerking. Welke van uw gegevens wij op grond van uw akkoordverklaring verwerken, hangt af van het doel van uw akkoordverklaring. Typische doelen zijn bijvoorbeeld:

 • de bezorging van een nieuwsbrief.

 • de Online registratie voor het aankopen van goederen in de webshop van Rewire 2 Live

 • de overdracht van uw gegevens aan derden of in een land buiten de Europese Unie. (o.a. Wix waarvan de hoodzetel zich bevind in Israël )

 

3. Nieuwsbrief

Wij bieden verschillende nieuwsbriefdiensten aan. Informatie over de in de afzonderlijke nieuwsbrieven behandelde onderwerpen en andere informatie ontvangt u wanneer u zich op de nieuwsbriefdiensten abonneert.

3.1 Hoe moet ik mij aanmelden?

Voor de ontvangst van onze nieuwsbrief waarvoor u zich eerst moet aanmelden, gebruiken wij de zogenaamde single opt-in-procedure , d.w.z. dat wij u de nieuwsbrief pas toesturen, wanneer u ons uitdrukkelijk toestemming heeft verleend om de nieuwsbriefservice te activeren.

3.2 Afmelding

Wanneer u na verloop van tijd geen nieuwsbrieven meer van ons wilt ontvangen, kunt u uw akkoordverklaring op ieder moment herroepen, zonder dat daarvoor andere dan de transferkosten conform de basistarieven ontstaan. Slechts een mededeling in tekstuele vorm (bijv. e-mail, fax, brief) aan Rewire 2 Live is daarvoor voldoende. Uiteraard vindt u ook een afmeldingslink in de betreffende nieuwsbrief.

4. Aan wie worden mijn gegevens doorgegeven?

Rewire 2 Live geeft uw gegevens alleen door als dat volgens de Europese wetgeving inzake de gegevensbescherming is toegestaan. Wij werken nauw samen met een logistiek bedrijf (bijv. Bpost). Deze dienstverlener mogen uw gegevens in principe alleen onder bijzondere voorwaarden in onze opdracht verwerken.

 

Wanneer wij deze opdrachtverwerker inzetten, ontvangen de dienstverlener alleen in de omvang en gedurende die periode toegang tot uw gegevens, die nodig is om de betreffende opdracht uit te voeren. Wanneer u iets bij Rewire 2 Live koopt, geven wij bepaalde gegevens van u door aan het logistiek bedrijf Bpost (bijv. uw naam en uw afleveringsadres), zodat Bpost de bestelde goederen bij u kan bezorgen.

4.1 Wix - Informatie over gebruikers-van-Gebruikers

Wix kan bepaalde Niet-persoonlijke gegevens en Persoonsgegevens van gebruikers-van-Gebruikers ("Informatie over gebruikers-van-Gebruikers") verzamelen, opslaan en verwerken, doch uitsluitend namens en op aanwijzing van onze Gebruikers. Bijvoorbeeld: onze Gebruikers kunnen hun e-mailcontacten importeren van externe diensten zoals Gmail, of op een andere manier contacten verzamelen en beheren via hun Gebruikerswebsite. Dergelijke contacten worden dan namens de Gebruiker opgeslagen bij Wix.

 

In deze context fungeert Wix (en moet Wix worden beschouwd) als een "Gegevensverwerker" en niet als de "Verwerkingsverantwoordelijke" (volgens de definities van deze termen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU) met betrekking tot deze Informatie over gebruikers-van-Gebruikers.

 

De Gebruikers die een Gebruikerswebsite beheren en onderhouden moeten worden beschouwd als de "Verwerkingsverantwoordelijken" van de Informatie over gebruikers-van-Gebruikers en zijn verantwoordelijk voor het naleven van alle wetten en voorschriften die van toepassing zijn op het verzamelen en beheren van de Informatie over gebruikers-van-Gebruikers, inclusief alle wet- en regelgeving over privacy en gegevensbescherming in de desbetreffende jurisdicties. Onder voorbehoud van toepasselijk recht, zal Wix uw gebruikers-van-gebruikersinformatie verwerken in overeenstemming met de gegevensverwerking overeenkomst hier geplaatst.

 

Als u een bezoeker, gebruiker of klant bent van een van onze Gebruikers, lees dan het volgende zorgvuldig door: Wix heeft geen rechtstreekse relatie met de individuele gebruikers-van-Gebruikers van wie Wix Persoonsgegevens verwerkt. Als u een bezoeker, gebruiker of klant bent van een van onze Gebruikers en als u vragen of verzoeken hebt met betrekking tot uw Persoonsgegevens, dient u rechtstreeks contact op te nemen met de desbetreffende Gebruiker ( Rewire 2 Live ).

 

Als u bijvoorbeeld informatie wilt inzien, corrigeren, aanpassen of verwijderen die door Wix namens zijn Gebruikers wordt verwerkt, richt uw verzoek dan tot de desbetreffende Gebruiker (die is namelijk de "Verwerkingsverantwoordelijke" voor uw informatie). Wij zullen binnen dertig (30) dagen reageren op een verzoek tot verwijdering van Persoonsgegevens van gebruikers-van-Gebruikers. Zolang wij geen andersluidende aanwijzingen krijgen van onze Gebruikers, bewaren we de Persoonsgegevens van gebruikers-van-Gebruikers gedurende de termijn die is genoemd in  artikel 13.

 

5. Waar bewaren we uw gegevens via Wix?

 

Persoonlijke gegevens van Wix bezoekers, Wix gebruikers en gebruikers-van-gebruikers kunnen worden opgeslagen in datacenters in de Verenigde Staten, Ierland, Zuid-Korea, Taiwan en Israël. We mogen indien nodig andere rechtsgebieden gebruiken voor een goede levering van onze services en/of als het wettelijk vereist is (zoals hieronder nader wordt uitgelegd).

Wix.com Ltd. is gevestigd in Israël, een land waarvan de Europese Commissie meent dat het voldoende bescherming biedt voor de Persoonsgegevens van inwoners van lidstaten van de EU.

Gelieerde ondernemingen en leveranciers van Wix die uw Persoonsgegevens namens Wix opslaan of verwerken, zijn contractueel verplicht om deze gegevens te beveiligen en te beschermen volgens de huidige industriestandaarden, ongeacht eventuele minder strikte eisen die gelden in de jurisdicties van deze bedrijven.

 

6. Welke privacyrechten heb ik?

U heeft onder de betreffende wettelijke voorwaarden de volgende wettelijke privacyrechten: recht op informatie (artikel 15 van de AVG), recht op verwijdering (artikel 17 van de AVG), recht op correctie (artikel 16 van de AVG), recht op beperking van de verwerking (artikel 18 van de AVG), recht op overdraagbaarheid van gegevens (artikel 20 van de AVG), reclamatierecht bij een op de privacy toezichthoudende instantie (artikel 77 van de AVG), recht op herroeping van akkoordverklaringen (artikel 7 lid 3 van de AVG) evenals het recht op herroeping tegen bepaalde gegevensverwerkingsmaatregelen (artikel 21 van de AVG).

 • De meeste van uw gegevens kunt u zelf in uw klantaccount wijzigen. In alle andere gevallen verzoeken wij u contact met ons op te nemen.( Dit kan steeds via email naar Demeuter.Sabine@gmail.com )

 • Wanneer u een akkoordverklaring voor de verwerking van uw gegevens heeft afgegeven, kunt u deze op ieder moment weer herroepen. Het herroepen heeft geen gevolgen voor de toelaatbaarheid van de door uw herroeping uitgevoerde verwerking van uw gegevens.

 

7. Wanneer worden mijn gegevens verwijderd?

Wij zullen uw persoonsgegevens zolang opslaan als dat voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen noodzakelijk is, in het bijzonder om aan onze contractuele en wettelijke verplichtingen te voldoen.

Indien u uw klantaccount sluit, zullen wij alle van u opgeslagen gegevens verwijderen.

8. Informatie over cookies

Bepaalde technologieën werken alleen als er een klein gegevensbestandje ("cookie") op uw apparaat wordt gedownload en opgeslagen. Wij maken standaard gebruik van meerdere permanente cookies voor het authenticeren van sessies en gebruikers, voor de beveiliging, voor het bijhouden van gebruikersvoorkeuren (zoals taal- en andere instellingen), voor het stabiliseren van verbindingen (bijvoorbeeld bij het gebruik van functies voor eCommerce).

 

Als u cookies wilt verwijderen of blokkeren, raadpleegt u de Help- en supportfunctie van uw webbrowser voor informatie over het vinden van de bestanden of mappen waarin cookies zijn opgeslagen.

 

Informatie over het verwijderen en beheren van cookies is ook te vinden op www.AboutCookies.org (deze website wordt niet beschikbaar gesteld door Rewire 2 Live en wij kunnen geen garanties geven over de correctheid, volledigheid of beschikbaarheid van de informatie op deze website).

bottom of page